דף הדרכה לכתיבת עבודה סמינריונית

הוכן על ידי פרופ' אנה ספרד, החוג לחינוך מתמטי, הפקולטה לחינוך


עצות ועקרונות כלליים

א. עבודה סמינריונית חייבת להיקרא כמו סיפור אחד (מאמר) עם קישורים ברורים בין כל החלקים, ועם מבנה המדריך את הקורא בהבנת הנאמר. אין לבנות את העבודה כחיבור אקראי של חלקים בלתי תלויים.

ב. יש לזכור שמבנה העבודה הוא מסר והוא שמדריך את הקורא בהבנת החיבור. הדבר נכון בכל הרמות – זו של העבודה בשלמותה, זו של פרק, של סעיף, של פיסקה ושל משפט בודד. חשוב מאד להרכיב את הטקסט מפסקאות בגודל סביר (2-5 משפטים). אין להפוך כל משפט לפסקה נפרדת.

ג. כדי להגיע לחיבור "המדבר" אל הקורא, רצוי לחשוב בזמן הכתיבה על קורא ספציפי ועל צרכיו. יש להתייחס אל העבודה כאל חומר לימוד לקורא.

ד. אין להגיש את העבודה בלי לקרוא אותה מספר פעמים, עם הפסקות של מספר ימים בין קריאה לקריאה. בכל קריאה יש לבדוק אם הדברים נכתבו בצורה ברורה וחד-משמעית. אם מתאפשר הדבר, רצוי לתת את העבודה לקריאה לאנשים אחרים – ידידים, בני זוג – כדי שיקראו חלקים וישפטו את בהירות הכתיבה והמסר.

ה. יש לשמור על שפה נקייה ותקינה, ועל משפטים קצרים.


מבנה העבודה


הערה

המבנה שלהלן הוא של עבודה מחקרית, המכילה דיווח על בדיקות אמפיריות, שנעשו במסגרתה. עבודת סיכום נבדלת בכך שהיא אינה מכילה חלקים ג ו-ד, ואילו חלק ב (רקע) הופך בה לעיקרי (אין הוא נקרא אז רקע, אלא מתפרק למספר פרקים שכל אחד מהם מצויד בכותרת המציגה את הנושא הנידון בו). המבנה המוצע להלן הוא סטנדרטי ואינו מחייב בכל המקרים. עם זאת, חשוב שבכל עבודה תהיה התייחסות לכל הנושאים הנמנים כאן, ושהתייחסות זאת תהיה הגיונית ובעלת קשירות פנימית ברורה.

[עריכה]א. מבוא: נושא העבודה ומטרתה

זהו פרק קצר האמור להכניס את הקורא לנושא שלכם ולהסביר מדוע בחרתם לעסוק בנושא זה (למשל, אפשר להציג תופעה שהיא לדעתכם חשובה ומסקרנת, או תופעה שלא נחקרה דיה, ובשל כך טעונה חקר).


ב. רקע

בפרק זה אתם מכינים את כל הכלים הנדרשים כדי לדעת (א) היכן נמצא המחקר שלכם ביחס למה שכבר ידוע בנושא, ו-(ב) מה הם המושגים וההנחות (התיאוריה) שתשתמשו בהם כדי לחקור נושא זה. פרק זה יפתח, על-כן, בסקירת ספרות. חשוב ביותר שסקירה זו תאורגן סביב נושאים ולא כדיווח סידרתי על המאמרים שקראתם. יש לחשוב היטב על תת-הנושאים המרכיבים את הנושא הספציפי שלכם. לאחר מכן יש להתייחס לכל אחד מתת-נושאים אלה בסעיף נפרד. עליכם להציג סינתזה של המידע שמצאתם בספרות, כך שאדם הקורא את העבודה יקבל תמונה ברורה ככול האפשר של מה שידוע, נכון לרגע זה, על הנושא שלכם והיכן המחקר שלכם משתלב בנושא זה.

החלק השני של פרק זה יציג את מערכת המושגים וההנחות התיאורטיות שידריכו אתכם במחקרכם.


ג. תיאור המחקר


1. שאלת המחקר

שאלת המחקר אינה חייבת להיות מנוסחת כשאלה או השערה; כל מושג הנחוץ לכם לניסוח השאלה, כגון "הבנה", "תרבות כיתה" וכו', חייב להיות מוגדר ומוסבר כבר קודם, בפרק הרקע.


2. שיטת המחקר

  • אוכלוסיית המחקר
  • נתונים ואיסופם - כאן יתוארו כל הדרכים שבהן תלקטו את הנתונים (ראיונות, תצפית בעבודת קבוצות, יומנים ומבחנים כתובים, וכו') וכן יוצגו השאלונים, בעיות, ואמצעים אחרים שבהם תשתמשו כדי לאסוף נתונים אלה. בנוסף, יש לפרט את דרכי התיעוד (הקלטת וידיאו ותעתוק, למשל)
  • עיבוד נתונים - כאן תציגו את הדרך שתנתחו את הנתונים, את הכלים שתשתמשו בהם לשם כך (אם יש כאלה) ואת הצורה שבה תציגו לבסוף את הממצאים (אם, למשל, תחלקו את התופעות הנצפות לקטגוריות, יש להציג את הקטגוריות).


ד. ממצאים ודיון

יש להבחין הבחנה ברורה בין דיווח על ממצאים, שהוא "סיפור יבש" על התופעות שנתגלו, ובין דיון, שעיקרו פרשנות וחיפוש אחר סיבות אפשריות למה שנצפה. אין לערב בין השניים ואין להעלות השערות או הערכות מסבירות כלשהן, לפני שקורא נחשף לממצאים "ערומים", שאותם הוא היה יכול לנתח בעצמו, לפחות תיאורטית. פרק זה אפשר לארגן כשני סעיפים נפרדים: סעיף הממצאים וסעיף הדיון. לפעמים אין הדבר אפשרי, אך גם אז יש לשמור על הפרדה ברורה בין דיווח ובין פרשנות.


ה. סיכום ומסקנות

כאן יסוכם המחקר כולו – משאלות המחקר ועד לממצאים ומשמעותם – באופן תמציתי ביותר, תוך שימת דגש לעיקרי המחקר. לאחר מכן יבואו המסקנות, ואלה יכללו הערות על השלכות מעשיות של המחקר ועל מחקרים נוספים שיש לבצע כדי להעמיק בנושא.

Comments